Gemeenteraad juli 2014

Datum en tijd: 
dinsdag 1 juli 2014 - 20:00

Agenda:

Politie 

Punt 1 : bekrachtiging van de besluiten van de burgemeester houdende vaststelling tijdelijke 
verkeersmaatregelen 
 
Punt 2 : vaststellen van het algemeen politiereglement – wijzigingen 
 

Financiën 

Punt 3 : vaststellen van de jaarrekening – dienstjaar 2013 
 
Punt 4 : goedkeuring opstarten onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking voor 
heraanbesteding van verschillende polissen van de verzekeringsportefeuille van OCMW 
en gemeente – delegatie goedkeuring bestek aan het college van burgemeester en schepenen 
 
Punt 5 : rapportering vanwege de financieel beheerder in naleving van de artikelen 94 en 165 van 
het gemeentedecreet 
 

Kerkfabrieken 

Punt 6 : kerkfabriek O.L.Vr.-Bezoeking Essene – jaarrekening 2013 
 
Punt 7 : kerkfabriek Sint-Jan Teralfene – jaarrekening 2013 
 
Punt 8 : kerkfabriek Sint-Michiel Hekelgem – jaarrekening 2013 
 

Ruimtelijke ordening 

Punt 9 : samenstelling van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening – GECORO 
 

Juridische zaken 

Punt 10 : dading NV Sportinfrabouw/Gemeente Affligem/Grontmij Belgium NV 
 

Milieu 

Punt 11 : gemeentelijk reglement betreffende de betoelaging aanplanting en onderhoud van 
kleinschalige landschapselementen. 
 
 
De wd. voorzitter, 
 
Leo De Ryck.